Piątek, 18 czerwca 2021r. | Imieniny: Marka, Elzbiety
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

07 maja, 2021
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
a także uchwały Nr 150/XXIV/2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 maja 2021 r. do 07 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, w godzinach pracy urzędu. Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą został także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Popów: www.bip.gminapopow.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proszę o przestrzeganie nakazów i zakazów oraz dostosowanie się do określonych ograniczeń podczas uczestnictwa w dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminapopow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Popów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Popów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

https://bip.gminapopow.pl/upload/plik,20201012100916,klauzula_inf_rodo_dot_zbierania_danych_osob_w_zwiazku_ze_sporzadzaniem_miejsc_planu_zagosp_przestrz.pdf                   

Wójt Gminy Popów

Źródło: Urząd Gminy PopówGmina Popów
Popów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).